achtergrondfoto

Kerkrentmeesters

image bij activiteiten

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen te Winschoten
RSIN/Fiscaal nummer: 8255.94.996
Website adres: https://psg-oost-groningen.nl/anbi.html
E-mail: scriba@psg-oost-groningen.nl
Adres: Hoethslaan 38
Postcode: 9681 CM
Plaats: Midwolda

De Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen is een samenwerkingsverbnd van geloofsgemeenschappen die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De streekgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse streekgemeente te Winschoten.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Streekgemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de deelnemende gemeentes.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het streekcollege van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. Van de 6 kerkrentmeesters zijn er minimaal 4 ouderling-kerkrentmeesters. De plaatselijke colleges wijzen de leden van het streekcollege van kerkrentmeesters aan, de plaatselijke kerkenraden benoemen de leden van het streekcollege van kerkrentmeesters. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) . (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van de streekgemeente Oost-Groningen kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PSG Oost-Groningen te Winschoten.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Activiteiten kunt u vinden op de website: psg-oost-groningen.nl

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen normaal gesproken niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


ANBI rapport

Toelichting

De Protestantse streekgemeente Oost-Groningen ontvangt gelden van de deelnemende gemeenten voor de kosten en de salarissen van de predikanten en kerkelijk werkers.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het houden van de kerkdiensten en verzekeringen en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke activiteiten.